REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ O CHARAKTERZE SPORTOWYM
Gala Boksu
12 czerwca 2016 r.

1. Data: 12 czerwca 2016 r. od godz. 12:00 do godz. 17:00
2. Miejsce imprezy: hala sportowa w Centrum Sportu i Rekreacji, Pl. Wolności 60
3. Zasady Ogólne:
Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania imprezy masowej o charakterze sportowym,
Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu,
4. Zasady szczegółowe:
– Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby,
– Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna, lecz organizator ogranicza liczbę uczestników do możliwości technicznych hali z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa tj. do 350 osób,
– Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren imprezy,
– Każdy, kto uczestniczy w imprezie zobowiązany jest zachowywać sie w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym,
– Uczestnicy maja obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń policji, służb porządkowych oraz organizatora,

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA NA IMPREZĘ:

1. NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH,
2. WSZELKIEGO RODZAJU BRONI,
3. PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE, JAKO BRON LUB POCISK,
4. NARKOTYKÓW,
5. INNYCH PRZEDMIOTÓW MOGĄCYCH STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA, W TYM OPAKOWAŃ SZKLANYCH,
6. FAJERWERKÓW, PETARD, INNYCH AKCESORIÓW PIROTECHNICZNYCH

PONADTO ZAKAZUJE SIĘ:
1. WCHODZENIA NA OBSZARY, KTÓRE NIE SĄ PRZEZNACZONE DLA WIDZÓW,
2. RZUCANIA PRZEDMIOTAMI,
3. ROZNIECANIA OGNIA,
4. PALENIA TYTONIU W MIEJSCACH DO TEGO NIEPRZEZNACZONYCH,

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POWYŻSZYCH ZALECEŃ REGULAMINOWYCH I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK BĘDĄ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy
REGULAMIN PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ:
– KONFERANSJERÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY,
– UDOSTĘPNIENIE W FORMIE AFISZÓW
– NA STRONIE INTERNETOWEJ www.csir.konstantynow.pl

REGULAMIN  OBIEKTU
– hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim Pl. Wolności 60 wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
I. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu – hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim Pl. Wolności 60 podczas imprezy masowej – Gali Boksu.
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy oraz instrukcji przeciwpożarowej.
2.  Zabrania się:
– wstępu i przebywania  na obiekcie osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
– wnoszenia i spożywania alkoholu, broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, materiałów pirotechnicznych, innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
– palenia tytoniu.
– przechodzenia przez ogrodzenie, wchodzenia na drzewa, budowle i urządzenia  nie przeznaczone do powszechnego użytku.
– używania słów  wulgarnych lub obelżywych.
– pisania na budowlach, umieszczania haseł lub symboli o treściach faszystowskich, rasistowskich, pochwalających terroryzm lub innych zabronionych prawem.
– zaśmiecania obiektu.
– prowadzenia bez zezwolenia Administratora obiektu wszelkiej działalności, w tym  handlu, usług gastronomicznych, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek i kwest.
– wprowadzania zwierząt.
– uczniom i młodzieży zabrania się przebywania w obiekcie bez obecności prowadzącego zajęcia.
3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu sportowego, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora.
4. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
5. Zabrania się poruszania na części obiektu – hali sportowej wyłączonej dla potrzeb organizatora bez zezwolenia.
6. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.
7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie ze sceny.
8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu imprezy oraz instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia.
9. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą służby porządkowe organizatora.
11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nienarażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
12. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku ringu oraz podium.
13. Uczestnikom imprezy sportowej nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do walczących sportowców.
14. Podczas imprezy nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
15. Po zakończeniu imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach ewakuacyjnych.
16. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
17. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się w wyznaczonym miejscu na terenie obiektu – hali sportowej.
18. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.

II. Informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy
REGULAMIN PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ:
– KONFERANSJERÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY,
– UDOSTĘPNIENIE W FORMIE AFISZÓW
– NA STRONIE INTERNETOWEJ www.csir.konstantynow.pl