W dniu 28.04.2022r oddaliśmy do użytku nowy plac zabaw wykonany w ramach operacji: „Budowa placu zabaw w Ośrodku nad Stawem przy ul. Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim.”

Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Konstantynowie Łódzkim poprzez budowę placu zabaw oraz wyposażenie w elementy małej architektury.

Dzięki realizacji operacji powstała ogólnodostępna, wielofunkcyjna, plenerowa strefa aktywności sprzyjająca międzypokoleniowej integracji społecznej i rekreacji na świeżym powietrzu, co zwiększa atrakcyjność regionu zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Zainstalowany na placu zabaw zestaw rekreacyjny pozwala na jednoczesne korzystanie przez co najmniej 40 użytkowników, umożliwiając im takie aktywności jak: przeprawa, wchodzenie, wspinanie, zwisanie, balansowanie i punkt widokowy.

Stanowi razem rozbudowany tor przeszkód, którego pokonywanie rozwija takie umiejętności jak sprawność, siła, koordynacja ruchowa i zmysł równowagi.

Całkowita wartość operacji wyniosła 55.921,85zł brutto.

Staraniem pracowników Urzędu Miasta i CSiR Zarząd Wojewódzki przyznał pomoc finansową w wysokości 68,09% całkowitej wartości operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 Priorytet 4, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Załączone zdjęcia przedstawiają poszczególne etapy realizacji operacji;

1. Dostawa urządzenia
2. Wytyczenie obszaru strefy ochronnej
3. Wybranie gruntu na gł. 30cm w strefie ochronnej urządzenia rekreacyjnego
4. Wykopy ręczne pod stopy fundamentowe dla urządzenia i wywóz gruntu z wykopów
5. Wykonanie stopy fundamentowej
6. Montaż urządzenia
7. Wysypanie warstwy piasku na obszarze strefy
8. Montaż tablicy informacyjnej