Informacja dotycząca korzystania z Orlika 2012- CSiR w czasie trwania epidemii,od dnia 19 KWIETNIA 2021 roku do odwołania.

1.Orlik 2012 – CSiR jest dostępny:
a.dla klubów sportowych;
b.grup zorganizowanych -limit na Orliku – do 25 osób.;
c.ogólnodostępny – limit na Orliku – do 25 osób.
2.Limit osób nie dotyczy” zawodników uprawnionych” klubów sportowych korzystających z Orlika, na podstawie podpisanych umów z CSiR.
3.Na Orliku są dwa boiska : piłkarskie i wielofunkcyjne. Limit łączny – do 25 osób.
4.Na terenie Orlika mogą przebywać wyłącznie osoby faktycznie ćwiczące.
5.O ilości osób wchodzących oraz kolejności wejścia na teren Orlika decyduje lokalny animator sportu CSiR lub prowadzący zajęcia.
6.ORGANIZATOR i podmiot zarządzający- CSiR odpowiada za realizację obowiązków sanitarnych. Obowiązuje dezynfekcja sprzętu sportowego.
7.Wszystkich korzystających z Orlika podczas wejścia i wyjścia, obowiązuje dezynfekcja rąk .
8.Zaleca się zachowanie dystansu społecznego.
9.Otwarta toaleta.
DBAJMY O ZDROWIE –„ w zdrowym ciele, zdrowe…myślenie”. Z naszego Orlika korzystają intensywnie i często konstantynowskie kluby sportowe oraz grupy zorganizowane. Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń, z trudności związanych z epidemią, dlatego prosimy o zrozumienie zasad.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
§ 9: „16a. Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:
1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób,
ALBO 2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.”