Regulamin konkursu fotograficznego „Centrum Sportu i Rekreacji – najzdrowsze miejsce w mieście”

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Centrum Sportu i Rekreacji – najzdrowsze miejsce w mieście”, zwanego dalej „Konkursem” jest  Centrum Sportu  i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim, zwane dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
Tematyką Konkursu są wspomnienia z chwil spędzonych w CSIR, rodzinnie, sportowo czy rekreacyjnie. Treści fotografii przesyłanych na konkurs winny być związane z działalnością obiektu. Celem jest stworzenie galerii archiwalnych i aktualnych zdjęć, utrwalających różnorodne aktywności naszych klientów, wspólne spędzanie czasu, współzawodnictwo sportowe, udział w kursach nauki pływania i ratowniczych, Wasze osiągnięcia, gry i zabawy.

 III. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do wszystkich naszych obecnych i byłych klientów.

VI. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres https://www.facebook.com/CSIRWKonstantynowieLodzkim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest także polubienie strony facebookowej https://www.facebook.com/CSIRWKonstantynowieLodzkim
Zdjęcie musi być w formacie JPG, o wymiarach min 1200×1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 5 MB (na jedno zdjęcie). Dopuszczone do udziału są także skany fotografii analogowych.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac pojedynczych. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne. Fotografie powinny posiadać 1-go autora.
3. Nadesłane prace należy opisać komentarzem zawierającym: tytuł pracy,
opis co przedstawia, w miarę możliwości datę wykonania zdjęcia, imię i nazwisko autora.
4. Zgłoszenia prac na facebooku odbywać się będzie w dniach 16.05-30.05.2016r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego wizerunku.
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie  www. Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z promocją Konstantynowa Łódzkiego.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punktach 7 i 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Spośród zdjęć spełniających Regulamin wyłonionych zostanie 10 najlepszych.
3. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/CSIRWKonstantynowieLodzkim.

VI. Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: karnety do CSiR oraz materiały promocyjne.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://www.facebook.com/CSIRWKonstantynowieLodzkim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.