Postępowania do których stosuje się ustawę Prawo Zamówień Publicznych w 2023 r.

Postępowanie: CSiR.260.2.2023 Modernizacja elewacji budynku administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa: w dniu 7 czerwca 2023 r., o godz. 12:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

„Modernizacja elewacji budynku administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim”

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO.

Uwaga:
Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/770701

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI