Regulamin biegu na 5000m

VII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
28 kwietnia 2013 roku Konstantynów Łódzki
5 km – atest PZLA

Cel:
• Promocja rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Tworzenie warunków do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Województwa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego.
• Integracja osób niepełnosprawnych
• Promocja Województwa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego
• Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.
Organizator:
• Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Konstantynów Łódzki
Współorganizator:
• Gmina Konstantynów Łódzki
• Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
Patronat medialny:
• Serwis: www.biegampolodzi.pl , 43-bis, Kurier GCI
Miejsce:
• Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Sadowa 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki
• Biuro zawodów w Szkole Podstawowej nr 5
Zgłoszenia:
• Do 25.04.2013r. zgłaszać się będzie można za pomocą formularza dostępnego na stronie www.csir.konstantynow.pl i www.inessport.pl
• W przypadku osiągnięcia limitu 250 uczestników organizator zamknie zapisy przed upływem terminu.
• W dniu imprezy w biurze zawodów: od 9:00- do 11:00 – w przypadku wyczerpania limitu zawodników zapisy nie będą przyjmowane.
Termin oraz dystans:
• 28 kwietnia 2013 roku, start godzina 12:00 – 5 km (atest PZLA)
• pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów zwrotnych
Udział:
• warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w VII „Biegu Wdzięczności” będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
• udział w bieg mogą wziąć osoby które ukończyły 16 rok życia, dokonały rejestracji przez internet lub w biurze zawodów oraz opłaciły wpisowe – oświadczenie dla osób poniżej 18 roku życia dostępne jest na stronie www.csir.konstantynow.pl
• podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .
• wpisowe na każdy bieg/marsz wynosi:
• do dnia 10 kwietnia 2013roku wpisowe wynosi 15 zł.
• po 10 kwietnia 2013 roku wpisowe wynosić będzie 25 zł

Wpisowe należy wpłacać na konto:
77 1240 3422 1111 0000 3558 5936
UKS Piątka ul. Sadowa 5/7 95-050 Konstantynów Łódzki Bank Pekao S.A.
z dopiskiem „bieg wdzięczności – imię i nazwisko”.

• wpisowe za bieg można również opłacać w dniu imprezy w biurze zawodów.
• wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
• w ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje:
◦ numer startowy
◦ posiłek regeneracyjny
◦ wodę mineralną
◦ medal okolicznościowy na mecie
• w przypadku dokonania przelewu na 3 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do posiadania ze sobą potwierdzenia wpłaty i w razie konieczności przedstawienia go w biurze zawodów.
Klasyfikacje:
I. Klasyfikacja indywidualna:
• Klasyfikacja generalna: miejsca I – III (kobiet i mężczyzn)
• Klasyfikacja w kategoriach wiekowych: miejsca I – III (kobiet i mężczyzn)
M/K – 16 16-19 lat
M/K – 20 20-29 lat
M/K – 30 30-39 lat
M/K – 40 40-49 lat
M/K – 50 50-59 lat
M/K – 60 60-69 lat
M/K -70+ 70 lat i więcej
Nagrody:
• w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III puchary
• w kategoriach wiekowych za miejsca I – III pamiątkowe statuetki.
• każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal (organizator zapewnia pulę 250 medali na potrzeby całej imprezy).
Postanowienia końcowe:
• Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
• Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
• Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
• Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
• Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
• Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tą zgodę podpisał – wzór oświadczenia dostępny na stronie www.csir.konstantynow.pl
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Wszystkich zawodników startujących w VII „Biegu Wdzięczności” za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II obowiązuje niniejszy regulamin.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.
• Protesty należy składać w ciągu do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.
• Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Dyrektor VII Biegu Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
Robert Bujnowicz
email: basen@csir.konstantynow.pl lub robertbujn@op.pl
telefon:601-295-206

 

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI