regulamin pokoi noclegowych

1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów wyżej wymienionego hotelu oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się na terenie Ośrodka nad Stawem w Konstantynowie przy ul. Łaskiej 64/66.
2. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionego hotelu.
3. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14: 00 i kończy się o godzinie 15: 00 dnia następnego.
4. Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „gościem hotelowym” określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego. Hotel może nie uwzględnić życzenia gościa hotelowego przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
6. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7. Osoby nie będące gośćmi hotelowym (nie meldowane w hotelu) nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22: 00 do godziny 7: 00 dnia następnego.
8. W pomieszczeniach mieszkalnych należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
9. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu, gość hotelowy jest obowiązany do pozostawienia kluczy do drzwi pomieszczenia mieszkalnego w recepcji hotelowej. Gość hotelowy jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy z winy gościa hotelowego.
10. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa hotelowego lub z winy osób go odwiedzających.
11. Hotel obowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej. Wymiana bielizny pościelowej odbywa się pod nieobecność gościa hotelowego, a w jego obecności jedynie na wyraźnie żądanie gościa hotelowego. Gość hotelowy w momencie meldowania się hotelu ma prawo zastrzec, aby hotel nie dokonywał wymiany bielizny pościelowej w okresie jego pobytu w hotelu.
12. Hotel obowiązany jest do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego usług depozytowych polegających w szczególności na przyjmowaniu bagażu na przechowanie oraz usługi budzenia o określonej godzinie.
13. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości hotelowych regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego — Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń dotyczących hoteli i podobnych zakładów.
14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość hotelowy przyjmuje do wiadomości, że znajdujący na terenie hotelu parking jest parkingiem niestrzeżonym.
15. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych hotelu.
16. Przedmioty pozostawione przez gościa w pomieszczeniu mieszkalnym, po opuszczeniu hotelu, zostaną odesłane przez hotel na koszt gościa hotelowego na wskazany przez gościa adres. W przypadku braku wskazania przez gościa hotelowego adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa hotelowego, hotel postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
17. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

Partnerzy


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI