Pragniemy Państwa poinformować, że jesteśmy Partnerem Programu „Rodzinny Konstantynów Łódzki” !

IDEA PROGRAMU:

PROGRAM „RODZINNY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI” jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Konstantynów Łódzki na rzecz rodzin wielodzietnych. Jest to wyraz świadomości gminy, jak ważną pracę wykonują rodziny mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Wprowadzając program dla rodzin wielodzietnych w gminie Konstantynów Łódzki mamy na uwadze wysiłek jaki wkładają one w wychowanie następnych pokoleń mieszkańców naszego miasta. W ramach programu dostajecie Państwo kartę uprawniającą do określonych ulg i zwolnień, tak aby Państwa życie codzienne stało się choć odrobinę łatwiejsze.

Celem wprowadzenia programu „Rodzinny Konstantynów Łódzki” jest:
– promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku
– poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych
– zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych
– ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych m.in. przez jednostki organizacyjne i firmy prywatne działające na terenie gminy Konstantynów Łódzki;
KARTA PROGRAMU „RODZINNY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI” stanowi zestaw ulgi zwolnień dla dużych rodzin, mieszkających w naszej gminie. Jest ona elementem programu działań wspierających rodziny wielodzietne, który został uchwalony przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim dnia 24 października 2013r, uchwałą nr XXXVI/293/13 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Konstantynów Łódzki programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Rodzinny Konstantynów Łódzki”. Ułatwia ona rodzinom korzystanie z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, do której – ze względu na wysokie koszty – nie zawsze mają wystarczający dostęp.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROGRAMU:

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkałych na terenie gminy Konstantynów Łódzki i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.
Rodziną wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców (rodzica) wychowująca troje lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU:

Aby przystąpić do programu należy wypełnić wniosek o wydanie Karty Programu „Rodzinny Konstantynów Łódzki”.

Druki wniosków są dostępne:
– w Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim, ul. Słowackiego 11
– w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2
– na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim www.bip.konstantynow.pl.
– na stronie portalu miasta www.konstantynow.pl

Partnerzy Programu Rodzinny Konstantynów Łódzki:

1. Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28
bezpłatny dostęp do zajęć dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim.

2. Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75a
50 % ulgi dla dzieci i młodzieży przy zakupie biletu wstępu na basen Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim.

3. Ośrodka nad Stawem Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łaska 64/66
bezpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży do Ośrodka nad Stawem Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim.

4. Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 3/5, Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sadowa 8
50% ulgi w opłatach za świadczenia realizowane w przedszkolach, o których mowa w Uchwale nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
27 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 224, poz. 2328 ze zm.)

5. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Konstantynowie Łódzkim: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Łódzka 117, Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lutomierska 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Sadowa 5/7
50% ulgi w opłatach za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych,
o których mowa w Uchwale nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki (Dz. Urz. Woj. Łódź. poz. 1395)

Przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart zajmuje się Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, telefon 42 211 40 01, email: centrum-pr@o2.pl

Dokumenty do pobrania na stronie :
http://portal.konstantynow.pl/portal/index.php?t=200&id=17091&preview=true