WYŁĄCZNIE członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w SPORTACH OLIMPIJSKICH i PARAOLIMPIJSKICH – od 02.04. 2021r. – są uprawnieni do korzystania z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, 546 i 574) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich;”;
2) w § 27 w ust. 1 w pkt 11 dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) w latach 1962–1981,”.
§ 2. Osoby, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 11 lit. d rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki